Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wi-Fi

Policy updated: 01.12.22

Gebruiksvoorwaarden WIFI

Welkom op het Better-E Guest Wi-Fi netwerk (ook bekend als ""Guest-Wi-Fi""). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u verbinding maakt met de Guest Wi-Fi. Deze Voorwaarden, samen met onze Privacy Notice, omvatten de voorwaarden voor het gebruik van Better-E Guest Wi-Fi. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden en de Privacy Notice te allen tijde te wijzigen, dus lees ze regelmatig door. Door op de knop ""Verbinding maken met internet"" te klikken, bevestigt u dat u deze Voorwaarden accepteert, dat u ze allemaal gelezen en begrepen heeft en ermee akkoord gaat.
By clicking the “Connect to the Internet” button, you confirm that you accept these Terms, that you have read, understood, and agree to all of them.

1. Gebruik maken van de Better-E Guest Wi-Fi

Better-E Guest Wi-Fi is een gratis dienst. U kunt gratis gebruik blijven maken van de Better-E Guest Wi-Fi zolang u onze Voorwaarden accepteert.
We kunnen niet garanderen dat de Better-E Guest Wi-Fi werkt met alle hardware en apparaten, noch kunnen we de connectiviteit van het apparaat garanderen.
De Better-E Guest Wi-Fi is ontworpen voor web browsing en app gebruik. Elk browsen moet gebeuren in overeenstemming met paragraaf 6 van deze voorwaarden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die u bezoekt tijdens het gebruik van Better-E Guest Wi-Fi. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot specifieke functies en websites naar eigen goeddunken te beperken.

2. Jongeren en kinderen

Kinderen en jongvolwassenen onder de 18 jaar mogen geen gebruik maken van de Better-E Guest Wi-Fi.

3. Betrouwbaarheid

We garanderen geen continue toegang tot de Better-E Guest Wi-Fi, en we behouden ons het recht voor om de dienst op elk moment, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken te beëindigen. Better-E Guest Wi-Fi is geen beveiligd netwerk en wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie of gegevens die via Better-E Guest Wi-Fi worden verzonden. Wij garanderen niet de nauwkeurigheid van informatie of gegevens verkregen van het internet via de Better-E Guest Wi-Fi.

4. Hoe wij uw gegevens zullen gebruiken

Door de Better-E Guest Wi-Fi te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat uw apparaatgegevens worden opgeslagen. Elke activiteit die u uitvoert op het Better-E Guest Wi-Fi netwerk wordt geregistreerd en geassocieerd met uw apparaat. Wij gebruiken die informatie om de naleving van deze Voorwaarden te controleren, om criminaliteit te voorkomen en op te sporen, en om het gebruik van Better-E Guest Wi-Fi te monitoren. Uw apparaatgegevens worden bewaard tot 12 maanden na uw laatste aanmelding, en uw e-mailadres wordt bewaard tot 12 maanden na de laatste aanmelding of, indien u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van marketing e-mails, de datum waarop u zich afmeldt.
Wij behouden ons het recht voor om alle activiteiten die plaatsvinden op het Better-E Guest Wi-Fi netwerk te monitoren en te rapporteren.

5. Onze verplichting aan u

Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins voor: - verlies van inkomsten of inkomsten; - verlies van zaken; - verlies van winsten of contracten; - verlies van verwachte besparingen; - verlies van kansen of goodwill; - verlies van, schade aan of corruptie van gegevens; of - indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook.

6. Wat niet te doen op Better-E Guest Wi-Fi

U stemt ermee in om niet: - de Better-E Guest Wi-Fi te gebruiken voor onwettige of illegale doeleinden; - de Better-E Guest Wi-Fi te gebruiken voor commerciële doeleinden; - de Better-E Guest Wi-Fi te gebruiken op een manier die ertoe leidt dat de Better-E Guest Wi-Fi geheel of gedeeltelijk wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt wordt of de effectiviteit of functionaliteit van de Better-E Guest Wi-Fi op enigerlei wijze wordt aangetast; - de Better-E Guest Wi-Fi gebruiken om computervirussen te verzenden of te plaatsen - de Better-E Guest Wi-Fi gebruiken op een manier die de rechten van anderen schendt (hetzij in strijd met vertrouwelijkheid of intellectuele eigendomsrechten of anderszins).
 
Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Better-E Guest Wi-Fi te beëindigen of te beperken indien wij van mening zijn dat u misbruik maakt van de Better-E Guest Wi-Fi of anderszins deze Voorwaarden schendt.

7. Vrijwaring

 U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, claims, verliezen of schade (inclusief juridische kosten), kosten en andere uitgaven die kunnen ontstaan als gevolg van of in verband met uw ongepaste of ongeautoriseerde toegang tot de Better-E Guest Wi-Fi en/of schending van een van deze Voorwaarden.